Category: lean

Finns det ett bästa sätt att införa Lean?

Lean har introducerats av TOYOTA som ett tillverkningssystem och nyligen har lean thinking börjat tillämpas inom tjänster, hälsovård, byggnation och andra industrier. Många hävdar att lean är endast tillämpligt för storskalig produktion.

Först måste du förstå att Lean är ett system för att producera och leverera varor och tjänster. Som ett system, kan du inte förstå det enbart genom att titta på dess enskilda delar. Som ett pussel, kan du inte titta på enskilda pusselbitar och se hela bilden. Det är samspelet och förhållandet mellan alla pusselbitar som gör pusslet begriplig.

På en övergripande nivå kan du tänka dig Lean som bestående av tre huvudkomponenter:

  1. Mentalitet och  kultur
  2. Ledningssystem
  3. Metoder

Utan att gå in i detalj på alla dessa, kan ta itu med de två frågorna.

A) Är Lean endast tillämplig på storskalig produktion?

Det korta svaret är nej. Som ett system för att producera och leverera varor och tjänster, gör omfattningen av storskaligheten ingen skillnad vid tillämpligheten av systemet. När allt kommer omkring så växte Toyota från att aldrig ha tillverkat en bil eller lastbil till där de är nu världens största och lönsammaste biltillveraren i världen med hjälp av detta system.

B) Finns det ett bästa sättet att implementera Lean?

Det finns nästan alltid ett ”bästa sätt” som är optimalt för att göra något, så frågan blir, ”Finns det en metod för att genomföra Lean som fungerar för alla?” Tyvärr är svaret nej. Det finns dock vissa nycklar till framgång:

1 – Högsta ledningen måste engagera sig för utmaningen. Med ”engagerad”, menar jag att de förstår och accepterar att detta kommer att innebära förändringar för dem också som ledningsstruktur, beteenden och även ibland personlig ledarstil.

2 – Att förstå att detta är en omvandling och kommer att ta tid. Det finns ingen tidsplan för att bli ”lean”, utan det är bara pågående ständiga förbättringar som aldrig har ett slut. Tänk på det som en resa utan slut. Det är en destination och du alltid komma närmare men du är aldrig riktigt där.

3 – Du kan inte göra detta själv. Du kommer att behöva hjälp för att komma igång och få utbildning om systemet. Du kan också behöva hjälp med att hantera förändringarprocesser och företagskultur. Att implementera ett Lean-system är definitivt en förändring av företagskulturen.

4 – Inställning. Om din tanke är, ”Vi kommer att använda Lean att sänka kostnaderna.”, är det ens ingen idé att starta. Kanske kommer du använda några Lean metoder och få lite ROI men du ska inte lura dig att tro att du är Lean. Tanken måste vara att varje process är perfekt utformad för att ge dig exakt vad du får. Om du vill ha olika resultat, måste du ändra processen. Du måste tro att, om du fokuserar på processen, kommer resultaten att komma.

Läs även:

De fem lean principerna

Myter om Lean

1. Införande av Lean resulterar i uppsägningar
Falskt. Införande av en Lean kultur kommer istället kräva högre deltagande från de anställda eftersom deras input kommer uppvärderas.

2. Lean kräver hårdare arbetsinsatser.
Falskt. Fokus i Lean är att ändra på sättet arbetet utförs så arbetet utförs på både ett effektivare och enklare sätt.

3. Lean är bara ”kanban” eller ”tidsstudier”, ”JIT” ”Kaizen” ”TQM i en ny förpackning
Falskt. Lean är mer omfattande och djupgående än bara en massa metoder. I botten ligger filosofin som företaget måste anamma i sin företagskultur för att de konkreta metoderna sedan ska fungera.

4. Lean innebär att man tar bort buffert och säkerhetslager.
Falskt. Alla företag behöver marginaler, men de måste vara välplanerade.

5. Lean innebär att öka maskiners utnyttjandegrad.
Falskt. I vissa fall ska man enligt Lean stoppa maskiner om de tillverkar lager som ej behövs. Tanken är inte att maximera maskinernas utnyttjandegrad eftersom det ofta leder till överproduktion och slöseri.

6. Lean är bara amerikaniserade japanska ord.
Falskt. Endast ord kan inte göra förändring till verklighet. För det behövs agerande och för agerande krävs människor.

7. Lean är bara sunt förnuft.
Falskt. Skulle detta vara sant skulle alla företag nått stora framgångar.

8. Lean ersätter behovet av ingenjörer.
Falskt. Ständiga förbättringar görs endast inom ramarna som är satta för produktionen, dess standardiserade arbetssätt och metoder.

Dansette