Posts tagged: Toyota

Så motiveras de anställda på Toyota

Motivation på Toyota

För att få motiverade arbetare säger forskningen att självbestämmande är det viktigaste för att skapa motivation. Detta kan ses som en motsättning till standardiserat arbetssätt, men som det tillämpas på Toyota är det tvärtom. På Toyota uppmuntras man att utmana det standardiserade arbetssättet och förbättra det genom Kaizen processen med ständiga förbättringar. På Toyota är det inte utomstående produktionstekniker som sätter arbetssätet för teamet utan det är teamet som äger det standardiserade arbetssättet. Detta är tvärtemot Taylors scientific management som också använder standardiserat arbetssätt men där experter bestämmer för teamen.

Inom teamet har man mycket självbestämmande på Toyota samtidigt som man har höga krav utifrån på prestation. Teamen motiveras genom att de får omedelbar feedback i form av beröm eller kritik från teamledarna som fått utbildning i att göra detta.

Toyota uppfyller samtliga interna och externa motivationsteorier. Maslows behovstrappa uppfylls genom anställningstrygghet och ständiga förbättringar som leder till utveckling mot självförverkligande. Herzbergs teori om arbetsinnehåll lever man upp till genom visuell styrning, personalvård, ergonomiprogram som hygienfaktorer och ständiga förbättringar, arbetsrotation och feedback är motivationsfaktorer. Scientific management principer med belöningar och bonusar tillämpas men inte på individnivå utan på teamnivå. Motivation genom att sätta mål använder man genom att sätta upp utmanande mål som finns på Toyotas visuella styrsystem så de anställda hela tiden kan se hur de ligger till i förhållande till målen.

Vad går Lean ut på?

Vad går Lean ut på?

Toyotas strategi:

”Vår strategi är att utveckla och underhålla briljanta

processer. Vi får briljanta resultat av genomsnittliga

människor som arbetar med briljanta processer. Vi

har lagt märke till att våra konkurrenter ofta får

genomsnittliga eller sämre resultat från briljanta

människor som arbetar med bristfälliga processer”

Daniel Jones, The beginner´s guide to Lean

Dansette