Posts tagged: värdeflödesledning

Sex steg för att lyckas med värdeflödesledning

Ett kraftfullt verktyg inom värdeflödesledning är kartläggning av värdeflödet. Med hjälp av värdeflödeskartläggningen kan man dokumentera och leda en Leanomvandling utifrån ett helhets och systemperspektiv. Värdeflödeskartläggning kan identifiera många möjligheter att öka värde, eliminera slöseri och förbättra flödet, men värdeflödeskartläggningen är inte slutet utan början på resan värdeflödesledning.

Sex steg för att lyckas med med värdeflödesledning enligt Beau Keyte och Drew Locher i Lean Handboken:

  1. Identifiera organisationens behov av förändring från toppstyrning till att styras utifrån strategiska behov.
  2. Förstå och stötta det grundläggande i en Leanstrategi på alla nivåer i organisationen.
  3. Identifiera och utse en värdeflödesledare för varje större värdeflöde.
  4. Skapa Leanmätetal som sätter igång och understödjer ett Leanbeteende, dvs ett beteende som skapar värde, eliminerar slöseri och följer upp de finansiella och operationella resultaten för strategisk framgång.
  5. Genomför planerna för att uppnå önskad design av framtida värdeflöde.
  6. Kommunicera företagsledningens intentioner att kontinuerligt fokusera på organsiationens strävan mot en konkurrenskraftig strategi genom att använda Leanverktyg och -tekniker som genomsyrar företaget.

Dansette