Posts tagged: waste i Lean software development

Lean används även utanför fordonsindustrin

Många har missuppfattningen att Lean fungerar endast inom fordonsindustrin och att det används inom produktion, lean production som en metod eller ett verktyg för att effektivisera produktionen och att Lean är det samma som Taylorism. Om man ser på Lean filosofin som finns på Toyota, The Toyota Way, så genomsyrar det hela företaget och inte bara produktionen.

Lean filososfin sprider sig utanför fordonsindustrin inom alla möjliga områden. Det är rätt naturligt att använda grundfilosofin inom andra branscher än inom bilindustrin eftersom grundfilosofin i Lean egentligen inte är ”rocket science” utan mer av sunt förnuft att ta bort slöseri och respektera medarbetarna och ta tillvara deras kompetens. Ofta vill man krångla till saker i onödan och skapar system som går mot det sunda förnuftet, vilket ofta beror på osäkerhet och en tro på att krångliga problem måste ha krångliga lösningar. Dessutom som lök på laxen så har man en kortsiktighet i sitt management tänkande som är oförenligt med Lean som kräver ett långsiktigt tänkande och ett långsiktigt ägande av företaget.

Lean inom vården, Lean healthcare

Inom sjukvården har man länge försökt att ta till sig Lean filosofin för att effektivisera vården, Lean Healthcare. Det har ännu inte fått ett brett genomslag men det finns många goda exempel att lära sig av. Inom vården har det hänt mycket men det kommer hända ännu mer i framtiden inom Lean tänkande i vården i framtiden vilket är en nödvändighet. Tyvärr har vården tidigare inte organiserats på ett effektiv sätt. Organisationsstrukturen har varit och är hierarkisk och man har gått på samma nit om stordriftsfördelar och massproduktion som tidigare var paradigm inom industrin och inte varit effektiv och fungerat där heller.

Lean HR

HR, eller personalavdelningen kan också använda sig av lean principer för att identifiera slöseri t.ex. i processer som löneutbetalningar eller annonsera och tillsätta tjänster, men på Toyota ser man HR som viktigare än att hantera databaser över företagets anställda. På Toyota är HR en av de viktigaste och centrala avdelningarna på företaget och har delvis integrerats i produktionsavdelningen genom att HR är dagligen inblandat i arbetsgruppernas angelägenheter inom produktionsavdelningen. HR på Toyota måste godkänna alla lönehöjningar eller befordringar och är djupt inblandade i varje anställds karriärer och de måste känna personalen personligen och veta hur deras prestationer och karriärvägar ser ut. HR på Toyota ses som varje chefs arbetsuppgifter. På Toyota säger de att vi bygger inte bara bilar, vi bygger också människor.

Lean administration

Att arbeta efter lean berör även organisationens administrativa områden såsom, ekonomi, inköp och logistik. Många av de diagnos- och förbättringsverktyg som används vid förbättring av system i tillverkning kan användas även i administrativt arbete, som t ex inköp eller redovisning. Att identifiera och minimera slöserier och att kartlägga och förbättra administrativa värdeflöden är relevant också här. Stora effekter kan uppnås genom att arbeta med visuella arbetsplatser, enstycksflöden, kompakt layout, standardiserat arbetssätt, dragande system etc. Värdeflödesanalys som i första hand har använts i materialflöden är även mycket användbart i den här typen av flöden.

Lean construction (byggande)

Höga byggkostnader, kvalitetsproblem, dyra kostnader för omprojektering och låg lönsamhet för entreprenörer är exempel på problem som finns inom byggbranschen. Byggkostnaderna för att producera byggnader har enligt statistiken stigit kraftigt under de senaste åren.

Till skillnad från Lean production så är byggande en projektbaserad process. Tillverkningsindustrin har insett att det är dyrt att driva sin verksamhet i projektform, eftersom det ofta resulterar i höga produktutvecklingskostnader, låg standardiseringsgrad, förlorat kunskapskapital och höga overheadkostnader. Byggindustrin bedriver ofta sin produktion i projektform, vilket är en av orsakerna till att produktionskostnaderna oftast är höga. Ett effektivt  byggande kräver mer processorientering och minskad projektorientering.

Forskaren Anders Björnfot menar att utvecklingen pekar på att produktionen av trähus har närmat sig tillverkningsindustrin i sin syn på värdeskapande. Hans studier i sin avhandling  indikerar att det för närvarande pågår en uveckling mot produktionsfilosofin Lean construction i det svenska träbyggandet, där fler och fler producenter specialiserar sig och erbjuder sina kunder specifika produkterbjudanden, ett komplett byggsystem (exempelvis ett hus) som är direkt utformat för kundens önskemål.

Begreppet Lean construction myntades 1993.

Lean Software development

Termen Lean Software development kommer från en bok skriven av Mary Poppendieck och Tom Poppendieck. Lean Software development har rötterna inom Agile communityt där man använder Agile metoderna men med ett bredare Lean sammanhang. Agile och Lean har ingen motsättningar utan Agile är en del av Lean inom mjukvaruutveckling. Agila metoder förespråkar öga till öga kommunikation framför skrivna dokument. Agila metoder har inneburit en förbättring av mjukvaruprojekts upplevda kvalitet. Framför allt brukar den ökade kommunikationen och transparensen med Agila team lyftas fram. Dock erbjuder Agil metodik mycket lite stöd för att angripa underliggande organisatoriska problemen (såsom urskiljandet av system och slumpmässiga orsaker), hur kritiska resurser kan användas och var förbättringar bör läggas. Agile kan även uppfattas som mjukvaruorienterad och ha svårt att vinna acceptans utanför IT avdelningen. Lean kompletterar andra agila metoder med att det erbjuder bredare lösningar som fungerar över avdelningsgränser.

Lean IT

Lean IT är ett område som är ganska nytt. Utmaningen här ligger i att värdeflödet är digitalt och inte fysiskt påtagligt.

Lean accounting

På samma sätt som inom andra områden strävar man inom Lean accounting (lean ekonomiredovisning) att eliminera slöseri, snabba upp processer, eliminera avvikelser och defekter och förenkla processerna så de blir lättare att förstå. En annan del är att göra om systemet för ekonomiredovisningen och ekonomistyrningen. Man ersätter standardkostnader, aktivitetsbaserade kostnader, komplicerade transaktionskontrollsystem med att man ser verksamheten ur kundens perspektiv och vad som skapar värde för kunden. Man har enkel direkt summering av kostnader för värdeflödet och Box score rapportering där operativa-, kapacitets- och financiella mätetal för värdeflödet rapporteras. Det traditionella budgetarbetet tas bort. Prissättningen sker värdebaserat.

Länkar:

Lean healthcare – räddningen för sjukvården?

Lean Healthcare på Skånes universitetssjukhus

Att implementera lean – en generell beskrivning och ett exempel från Universitetssjukhuset i Lund

De 7 slöserierna i Lean Software Development

7 Slöserierna i produktion

De 7 slöserierna som Shigeo Shingo identifierade vid sina studier av Toyota Produktions Systemet:

 • Överproduktion - tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta av slöserierna, eftersom det orsakar flera andra
 • Väntan - på att någonting ska hända
 • Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt
 • Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb
 • Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund
 • Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver
 • Transporter - onödiga transporter
 • Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med bland de ursprungliga, men har sedan lagts till som det åttonde slöseriet

Motsvarande 7 slöserier i Software Development

De 7 slöserierna vid mjukvaruutveckling definierade av Mary och Tom Poppendiek är:

 • Delvis utfört arbete
 • Extra funktioner
 • Omlärning
 • Överlämnande
 • Byte av uppgift
 • Förseningar
 • Buggar

Dansette